โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เทคนิคแก้ “เด็กกทม.อ้วน

Go down

โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เทคนิคแก้ “เด็กกทม.อ้วน

เธ•เธฑเน‰เธ‡เธซเธฑเธงเธ‚เน‰เธญ  peeradee on Mon Jun 09, 2008 1:02 am

ข่าววันที่ 8 มิถุนายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

“นารีนาฏ ภัยวิมุต” : เรื่อง

“ปิยะบุตร อนุกูล” : ภาพ

“เด็ก” กับ “ความอ้วน” นั้นในปัจจุบันแทบจะเป็นของคู่กัน เรียกว่าไม่ว่าจะไปดูที่โรงเรียนไหน จะต้องพบเด็กนักเรียนอ้วนเป็นจำนวนมาก

สาเหตุสำคัญหนีไม่พ้นพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอาหารขยะ ขนมกรุบกรอบ ประกอบกับขาดการออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อปล่อยไว้เนิ่นนานมีแต่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อย ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กที่จะเป็นอนาคตชาติและกระทบไปถึงอนาคตของประเทศเป็นลูกโซ่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาโภชนาการของเด็กว่า จะเป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยได้มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 ความว่า

“การปฏิบัติงานอย่างที่เราทำกันอยู่คือเพื่อให้เยาวชนของชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรู้ความสามารถที่จะรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ทั้งการงานอาชีพ เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นทรัพยากรหรือเป็นกำลังสำคัญของชาติ”

พระองค์ยังได้ทรงเป็นห่วงปัญหาเด็กอ้วนในเมืองหลวง-กทม.ที่นับวันจะยิ่งมีจำนวนมากยิ่งขึ้น จึงทรงมอบภารกิจที่จะทำให้เด็กห่างไกลจากความอ้วนให้กับโรงเรียนในกทม.นอกเหนือจากที่เป็นแหล่งให้การศึกษา ด้วย “โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เชื่อว่าคนในกทม.น้อยคนนักที่จะทราบว่า ปัจจุบันนี้โรงเรียนในสังกัดของกทม.25 แห่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการ

นายจำเริญ ศิริพงศ์ติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.ได้เล่าที่มาของโครงการให้ฟังว่า โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งใน 300 กว่าโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งได้ทรงริเริ่มไว้เมื่อคราวเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนปทุมวนาราม เขตปทุมวัน ในเดือนพฤษภาคม 2550

ทรงพบว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนกทม.ยังมีปัญหาทางด้านโภชนาการและสุขอนามัย โดยเด็กส่วนหนึ่งอ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้โปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น และนำร่องใน 25 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพที่ดีให้แก่เด็ก

ขณะที่ยังมีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันที่ทรงให้ทำควบคู่กัน อาทิ ปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเพาะเห็ดพระราชทาน รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออมเงินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมอบภารกิจ ยังได้ทรงติดตามผล ซึ่งในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 จะเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนในโครงการ 3 แห่งที่ได้ดำเนินการสำเร็จผลเป็นอย่างดี

ประกอบด้วย โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว และโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน ขณะที่โรงเรียนอีก 22 แห่งจะร่วมจัดนิทรรศการถวายรายงานการดำเนินการให้พระองค์ทรงทราบด้วยเช่นกัน

“สยามรัฐ” ได้มีโอกาสสนทนากับ นางลินดา โวหารดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 โรงเรียนที่ทำโครงการได้ประสบผลสำเร็จอย่างดี

ผอ.โรงเรียนลอยสายฯ กล่าวด้วยความตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณว่า โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการพระราชดำริเนื่องด้วยมีสภาพพื้นที่อำนวย ประกอบกับโรงเรียนได้ทำโครงการนำร่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (เกษตรทฤษฎีใหม่) และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (บ่อบำบัดน้ำเสียชีวภาพ) อยู่ก่อนแล้ว

เมื่อเข้าร่วมโครงการจึงได้เสริมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ โครงการเกษตรปลอดสารพิษ มีกิจกรรมแปลงนา-หญ้าแฝกสาธิต แปลงผักปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร โรงปุ๋ยหมักและน้ำชีวภาพ โครงการสนับสนุนด้านการเกษตร มีกิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดจากโรงเพาะพระราชทาน และกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

ผลผลิตที่ได้จากโครงการจะนำไปใช้ประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดจากสารพิษและถูกหลักโภชนาการ และหากผลผลิตที่ได้มีเป็นจำนวนมาก ก็จะนำไปจำหน่ายที่ร้านสินค้าสหกรณ์ เป็นการส่งเสริมการผลิตสร้างรายได้ไปใช้สนับสนุนการศึกษาต่อไป

แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้ผลคือ เด็กอ้วนในโรงเรียนลดลง ซึ่งสัมฤทธิผลตามโครงการพระราชดำริ

“ก่อนเข้าโครงการบอกได้เลยว่าภาวะเด็กอ้วนมีมาก แต่ตอนนี้ลดลงแล้ว โดยเด็กนักเรียนที่อ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนยังได้เพิ่มกิจกรรมออกกำลังกาย จนในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ผลดี เด็กที่อ้วนส่วนใหญ่น้ำหนักลดลง”

อย่างไรก็ตาม ผอ.ลินดาว่า ตอนเปิดเทอมโครงการได้ผล แต่พอช่วงปิดเทอมเท่านั้นกว่า 2 เดือนที่เด็กอยู่ที่บ้านพออยากกินอะไรก็ได้กิน พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ดูแลเรื่องการกินพอเปิดเทอมมา เด็กก็จะกลับมาอ้วนอีก จึงต้องไปขอความร่วมมือกับทางบ้านให้ช่วยกันดูแล เพราะพระองค์ท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก

โรงเรียนจึงได้เพิ่มการไปเยี่ยมเด็กถึงบ้าน พร้อมให้คำแนะนำผู้ปกครอง และไม่เพียงทำให้เด็กที่อ้วนเกินมาตรฐานได้มีน้ำหนักลดลง ยังได้ช่วยให้เด็กที่ผอมต่ำกว่าเกณฑ์ได้มีน้ำหนักมาตรฐาน ซึ่งความคืบหน้าและผลทุกอย่าง โรงเรียนได้ถวายรายงานผลของโครงการทุกเดือน

โครงการที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียน ทำให้เมื่อไม่นานมานี้โรงเรียนได้ถวายการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากประเทศภูฏาน ได้เข้ามาดูงานโครงการพระราชดำริ ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจเป็นที่ยิ่ง...

-------------------------------------------------

บรรยายภาพ

1 : แปลงผักมื้อกลางวัน

2 : โรงผลิตปุ๋ยหมัก

3 : -

4 : ผอ.ลินดา

5 : โรงเพาะเห็ดพระราชทาน--จบ--ที่มา: http://www.siamrath.co.th

peeradee

เธˆเธณเธ™เธงเธ™เธ‚เน‰เธญเธ„เธงเธฒเธก : 5
Registration date : 09/06/2008

เธ”เธนเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธชเนˆเธงเธ™เธ•เธฑเธง

เธ‚เธถเน‰เธ™เน„เธ›เธ‚เน‰เธฒเธ‡เธšเธ™ Go down

เธ‚เธถเน‰เธ™เน„เธ›เธ‚เน‰เธฒเธ‡เธšเธ™


 
Permissions in this forum:
เธ„เธธเธ“เน„เธกเนˆเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธžเธดเธกเธžเนŒเธ•เธญเธš